Take a fresh look at your lifestyle.

دیدن رقص همجنس

0

دیدن رقص همجنس

دیدن رقص همجنس اگر با گناهی همراه نباشد مانعی ندارد.

سؤال:
رقص حرام است مگر زن برای شوهرش و بالعکس.
حالا سوال این است که نگاه کردن به رقص دیگران چه حکمی دارد؟

پاسخ:
نگاه کردن به رقص جنس مخالف جایز نیست و نگاه کردن به رقص هم جنس مانعی ندارد در صورتی که:
۱- نگاه التذاذی نباشد.
۲- موجب تحریک شهوت نشود.
۳- ترس از این نباشد که بعدا فرد به گناه بیفتد. (مثلا با یاداوری این صحنه ها در ذهنش)
۴- تایید فعل حرام نباشد.
۵- موجب سستی ایمان و کاهلی فرد در انجام وظایف شرعی دیگرش نباشد.

ولی اگر یکی از این موارد هم باشد جایز نیست.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.