به نام خالق عاشقانه ها

در حین رابطه جنسی باید به نکاتی توجه داشت. ارتباط زناشویی باید با رعایت اصول رفتاری جنسی و استفاده از لوازم بهداشتی زناشویی همراه باشد تا ارگاسم محقق گردد.