به نام خالق عاشقانه ها

آنچه آقایان باید بدانند

جماع چیست؟

جماع چیست؟

جماع چیست؟ جماع چیست؟ اگر به آن توجه نشود و نیاز زن و شوهر به درستی پاسخ داده نشود چه می شود؟ اگر نی... بیشتر بدانید

احکام شرعی

حکم دخول بدون انزال نطفه

حکم دخول بدون انزال نطفه حکم دخول بدون انزال نطفه به این معنی که مایع منی درون رحم زن ریخته نمی شود. در مورد آمیزش واجب نمیتواند بدون رضایت همسر مایع منی خود را در حین رابطه جنسی بیرون از رحم تخلیه کند. سؤال: آیا شوهر حق دارد بدون رضایت همس... بیشتر بدانید

ارتباط زناشویی

حین رابطه

حکم دخول بدون انزال نطفه

حکم دخول بدون انزال نطفه حکم دخول بدون انزال نطفه به این معنی که مایع منی درون رحم زن ریخته نمی شود. در مورد آمیزش واجب نمیتواند بدون رضایت همسر مایع منی خود را در حین رابطه جنسی بیرون از رحم تخلیه کند. سؤال: آیا شوهر حق دارد بدون رضایت همس... بیشتر بدانید

عاشقانه

دیگر مقالات